slider1
slider2
compact
compact

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ TM HÀ SƠN BÌNH

Dự án: TRỤ SỞ TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

DỰ ÁN

TRỤ SỞ TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯMẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

HẠNG MỤC THI CÔNG: THANG THOÁT HIỂM VÀ LAN CAN CẦU THANG